Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
linebacker


noun
1. a defensive football player who takes a position close behind the linemen (Freq. 1)
Syn:
line backer
Hypernyms:
football player, footballer
2. (American football) the position of a defensive football player who plays close behind the line of scrimmage
Syn:
line backer
Hypernyms:
back
Member Holonyms:
football team, eleven


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.