Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
keep in


verb
cause to stay indoors (Freq. 2)
Hypernyms:
confine, detain
Verb Frames:
- Somebody ----s something
- Somebody ----s somebody
- Something ----s somebody
- Something ----s something


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.