Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
ipse dixit


noun
an unsupported dogmatic assertion
Syn:
ipsedixitism
Hypernyms:
assertion, averment, asseveration


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.