Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
hogwash


noun
unacceptable behavior (especially ludicrously false statements)
Syn:
bunk, bunkum, buncombe, guff, rot
Hypernyms:
drivel, garbage
Hyponyms:
bullshit, bull, Irish bull, horseshit, shit,
crap, dogshit


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.