Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
hand-dye


verb
dye by hand
- This fabric is hand-dyed
Hypernyms:
dye
Hyponyms:
tie-dye, batik
Verb Frames:
- Somebody ----s something


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.