Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
grape arbour


noun
an arbor where grapes are grown
Syn:
grape arbor
Hypernyms:
arbor, arbour, bower, pergola


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.