Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
genus Macleaya


noun
a perennial herb of eastern Asia: plume poppy
Syn:
Macleaya
Hypernyms:
dilleniid dicot genus
Member Holonyms:
Papaveraceae, family Papaveraceae, poppy family
Member Meronyms:
plume poppy, bocconia, Macleaya cordata


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.