Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
genus Amorphophallus


noun
genus of large tropical east Asian cormous aroids: devil's tongue;
snake palm
Hypernyms:
monocot genus, liliopsid genus
Member Holonyms:
Araceae, family Araceae, arum family
Member Meronyms:
amorphophallus, pungapung, telingo potato, elephant yam, Amorphophallus paeonifolius,
Amorphophallus campanulatus, devil's tongue, snake palm, umbrella arum, Amorphophallus rivieri, krubi,
titan arum, Amorphophallus titanum


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.