Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
easterner


noun
an inhabitant of an eastern area;
especially of the U.S.
Hypernyms:
inhabitant, habitant, dweller, denizen, indweller


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.