Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
duenna


noun
a woman chaperon
Regions:
Spain, Kingdom of Spain, Espana, Portugal, Portuguese Republic
Hypernyms:
chaperon, chaperone

Related search result for "duenna"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.