Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
direct dye


noun
dye with a high affinity for cellulose fibers (cotton or rayon etc.)
Syn:
substantive dye
Hypernyms:
dye, dyestuff


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.