Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
cranial nerve


noun
any of the 12 paired nerves that originate in the brain stem
Hypernyms:
nerve, nervus
Hyponyms:
olfactory nerve, nervii olfactorii, first cranial nerve, optic nerve, nervus opticus,
second cranial nerve, optic tract, oculomotor, oculomotor nerve, nervus oculomotorius, third cranial nerve,
trochlear, trochlear nerve, trochlearis, fourth cranial nerve, trigeminal, trigeminal nerve,
trigeminus, nervus trigeminus, fifth cranial nerve, abducent, abducent nerve, abducens,
abducens nerve, nervus abducens, sixth cranial nerve, facial, facial nerve, nervus facialis,
seventh cranial nerve, acoustic nerve, auditory nerve, vestibulocochlear nerve, nervus vestibulocochlearis, eighth cranial nerve,
glossopharyngeal nerve, nervus glossopharyngeus, ninth cranial nerve, vagus, vagus nerve, nervus vagus,
pneumogastric, pneumogastric nerve, tenth cranial nerve, wandering nerve, accessory nerve, spinal accessory,
nervus accessorius, eleventh cranial nerve, hypoglossal, hypoglossal nerve, nervus hypoglosus, twelfth cranial nerve


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.