Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
chromophore


noun
the chemical group that gives color to a molecule
Hypernyms:
group, radical, chemical group
Part Holonyms:
dye, dyestuff


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.