Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
car mirror


noun
a mirror that the driver of a car can use
Hypernyms:
mirror
Hyponyms:
outside mirror, rearview mirror
Part Holonyms:
car, auto, automobile, machine, motorcar


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.