Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
basic color


noun
a dye that is considered to be a base because the chromophore is part of a positive ion
Syn:
basic dye, basic colour
Hypernyms:
dye, dyestuff


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.