Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
baseball mittnoun
the handwear used by fielders in playing baseball
Syn:
baseball glove, glove, mitt
Hypernyms:
baseball equipment


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.