Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
bandy-legged


adjective
have legs that curve outward at the knees
Syn:
bandy, bowed, bowleg, bowlegged
Similar to:
unfit

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "bandy-legged"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.