Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
astringence


noun
a sharp astringent taste;
the taste experience when a substance causes the mouth to pucker
Syn:
astringency
Derivationally related forms:
astringent, astringent (for: astringency)
Hypernyms:
taste, taste sensation, gustatory sensation, taste perception, gustatory perception


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.