Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Washington Monument


noun
a stone obelisk built in Washington in 1884 to honor George Washington;
555 feet tall
Instance Hypernyms:
memorial, monument, obelisk
Part Holonyms:
Washington, Washington D.C., American capital, capital of the United States


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.