Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Trachelospermum


noun
genus of Asiatic woody vines with milky sap in leaves and stems
Syn:
genus Trachelospermum
Hypernyms:
dicot genus, magnoliopsid genus
Member Holonyms:
Apocynaceae, family Apocynaceae, dogbane family
Member Meronyms:
star jasmine, confederate jasmine, Trachelospermum jasminoides


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.