Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Syrian Desert


noun
a desert of northern Arabia occupying western Iraq, southern Syria, eastern Jordan, and northern Saudi Arabia
Instance Hypernyms:
desert
Part Holonyms:
Iraq, Republic of Iraq, Al-Iraq, Irak, Syria,
Syria, Jordan, Hashemite Kingdom of Jordan, Saudi Arabia, Kingdom of Saudi Arabia,
Arabian Desert, Great Arabian Desert


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.