Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Saturnalia


noun
an orgiastic festival in ancient Rome in honor of Saturn
Hypernyms:
festival, fete

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.