Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Republican Guard


noun
formerly Iraq's elite military unit whose primary role was to protect the government in Baghdad
Regions:
Iraq, Republic of Iraq, Al-Iraq, Irak
Hypernyms:
military unit, military force, military group, force


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.