Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Ovulen


noun
trade name for an oral contraceptive containing mestranol and a progestin compound
Hypernyms:
pill, birth control pill, contraceptive pill, oral contraceptive pill, oral contraceptive,
anovulatory drug, anovulant
Substance Meronyms:
mestranol


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.