Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Nineveh


noun
an ancient Assyrian city on the Tigris across from the modern city of Mosul in the northern part of what is now known as Iraq
Instance Hypernyms:
city, metropolis, urban center
Part Holonyms:
Assyria, Iraq, Republic of Iraq, Al-Iraq, Irak


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.