Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Mosul


noun
a city in northern Iraq on the Tigris across from the ruins of Nineveh
Instance Hypernyms:
city, metropolis, urban center
Part Holonyms:
Iraq, Republic of Iraq, Al-Iraq, Irak


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.