Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Limulus


noun
type genus of the family Limulidae
Syn:
genus Limulus
Hypernyms:
arthropod genus
Member Holonyms:
Limulidae, family Limulidae
Member Meronyms:
horseshoe crab, king crab, Limulus polyphemus, Xiphosurus polyphemus


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.