Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Indian buffalo


noun
upland buffalo of eastern Asia where true water buffaloes do not thrive;
used for draft and milk
Hypernyms:
water buffalo, water ox, Asiatic buffalo, Bubalus bubalis


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.