Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Akhbari


noun
a religious movement by Arab Shiite Muslims in 17th century Iraq that is opposed to the Usuli
- Akhbari Shiism has never promoted political control
Regions:
Iraq, Republic of Iraq, Al-Iraq, Irak
Hypernyms:
religious movement


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.