Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
vice-presidency


noun
1. the tenure of a vice president
Syn:
vice-presidential term
Hypernyms:
tenure, term of office, incumbency
2. the office and function of a vice president
Hypernyms:
position, post, berth, office, spot,
billet, place, situation


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.