Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
padouk


noun
tree native to southeastern Asia having reddish wood with a mottled or striped black grain
Syn:
padauk, amboyna, Pterocarpus indicus
Hypernyms:
tree
Member Holonyms:
Pterocarpus, genus Pterocarpus
Substance Meronyms:
amboyna, Andaman redwood


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.