Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
nightsticknoun
a short stout club used primarily by policemen
Syn:
truncheon, baton, billy, billystick, billy club
Hypernyms:
club


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.