Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
major form class


noun
any of the major parts of speech of traditional grammar
Hypernyms:
part of speech, form class, word class
Hyponyms:
noun, verb, adjective, adverb


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.