Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
chain gang


noun
a gang of convicts chained together
Hypernyms:
gang, crew, work party


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.