Chuyển bộ gõ


Từ điển Máy Tính - Foldoc Dictionary
thread
thread

1. See multithreading.

2. See threaded code.

3. topic thread.

[Jargon File]▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "thread"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.