Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hục


[hục]
(Hục đầu vào) To addict oneself to, to addict one's mind to.(Hục đầu vào) To addict oneself to, to addict one's mind tọ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.