Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
grope for


verb
feel searchingly (Freq. 1)
- She groped for his keys in the dark
Syn:
scrabble
Hypernyms:
feel
Verb Frames:
- Somebody ----s something


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.