Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Advanced Learner 8th
first things first


ˌfirst things ˈfirst idiom
(often humorous)the most important matters must be dealt with first
We have a lot to discuss, but, first things first, let's have a cup of coffee!
Main entry:thingidiom


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.