Chuyển bộ gõ


Từ điển Spanish Vietnamese
expropiar


{expropriate} tước, chiếm đoạt (đất đai, tài sản...), (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sung công


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.