Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
driving wheel


noun
a wheel that drives a motor vehicle (transforms torque into a tractive force)
Hypernyms:
wheel
Part Holonyms:
drive line, drive line system


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.