Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
drink like a fish




drink+like+a+fish

[drink like a fish]
saying && slang
drink a lot of liquor every day
If Hal is coming to visit, buy lots of beer. He drinks like a fish.



Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.