Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
diving event


noun
an athletic competition that involves diving into water
Syn:
diving
Hypernyms:
match
Part Holonyms:
swimming meet, swim meet


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.