Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
costalgia


noun
pain in the chest caused by inflammation of the muscles between the ribs
Syn:
pleurodynia, pleuralgia
Hypernyms:
pain, hurting


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.