Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Advanced Learner 8th
consumerism


con·sumer·ism BrE [kənˈsjuːmərɪzəm] NAmE [kənˈsuːmərɪzəm] noun uncountable (sometimes disapproving)
the buying and using of goods and services; the belief that it is good for a society or an individual person to buy and use a large quantity of goods and services
green consumerism (= the buying of products that are not harmful to the environment)
Derived Word:consumerist


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.