Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
common calamint


noun
mint-scented perennial of central and southern Europe
Syn:
Calamintha sylvatica, Satureja calamintha officinalis
Hypernyms:
calamint


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.