Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
clubhead


noun
(golf) the head of the club which strikes the ball
Syn:
golf-club head, club head, club-head
Topics:
golf, golf game
Hypernyms:
head
Part Holonyms:
golf club, golf-club, club
Part Meronyms:
face, heel, sole, toe


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.