Chuyển bộ gõ


Từ điển Doanh Nghiệp Anh Việt - Business Dictionary
capitalization


chuyển thành vốn
 • ex capitalization: không kể các cổ phiếu sẽ chuyển thành vốn
 • cổ phần hóa
 • capitalization issue: sự cổ phần hóa
 • capitalization of reserve: cổ phần hóa dự trữ
 • sự vốn hóa
  vốn hóa
 • capitalization issue: phát hành vốn hóa
 • capitalization of interest: vốn hóa tiền lãi
 • capitalization of reserve: vốn hóa vốn dự trữ
 • capitalization rate: lãi suất vốn hóa
 • capitalization ratio: tỷ số vốn hóa
 • capitalization ratio: tỉ suất vốn hóa
 • capitalization theory: thuyết vốn hóa
 • capitalization unit: đơn vị vốn hóa
 • stock capitalization: vốn hóa cổ phần
 • capitalization of interest
  biến lãi thành vốn
  capitalization of reserve
  cổ phiếu hóa vốn dự trữ
  capitalization of reserve
  sự chuyển dự trữ thành vốn
  capitalization shares
  các cổ phần vô phí
  capitalization value
  số tiền vốn
  differentiated capitalization
  vốn cổ phần đa dạng
  ex capitalization
  sắp phát hành
  interest capitalization
  trái phiếu trả lãi
  market capitalization
  thị giá vốn (công ty)
  market capitalization
  tổng giá trị thị trường của vốn
  market capitalization
  tổng vốn theo giá trị
  market capitalization
  tổng vốn theo thị giá
  market capitalization
  vốn giá theo thị trường
  straight capitalization
  vốn cổ phần đơn dạng
  structured capitalization
  vốn cổ phần đa dạng
  thin capitalization
  một hình thức xoay sở để tăng vốn giảm nợ
  .
  thin capitalization
  sự tư bản hóa thưa thớt
  thin capitalization
  tư bản hóa yếu (mỏng)