Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cựu chiến binhnoun
veteran,

[cựu chiến binh]
veteran; war veteran; ex-serviceman; ex-servicewoman
Dùng các cựu chiến binh trẻ làm bảo vệ
To employ young veterans as security guardsGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2017 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.