Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
burnability


noun
the quality of being capable of igniting and burning
Syn:
combustibility, combustibleness
Hypernyms:
quality
Hyponyms:
flammability, inflammability


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.