Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Boltzmann distribution law


noun
(physics) a law expressing the distribution of energy among the molecules of a gas in thermal equilibrium
Syn:
Maxwell-Boltzmann distribution law
Topics:
physics, natural philosophy
Hypernyms:
distribution law


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.